Obchodní podmínky

19.7.2022

O nákupu

 

Obchodní podmínky

obchodní společnosti ABCtech s.r.o.

se sídlem Nerudova 742, 552 03  Česká Skalice
identifikační číslo: 27546624
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Dodavatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25333
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.abctech.cz
 
 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Odpovědnost za vady, záruka
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 11. Doručování
 12. Závěrečná ustanovení
   

1. Úvodní ustanovení
 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ABCtech s.r.o., se sídlem Nerudova 742, 552 03  Česká Skalice, identifikační číslo: 27546624, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Dodavatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25333(dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „Kupní smlouva“) uzavíranou mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“, pro Prodávajícího a Kupujícího dále též společně „Smluvní strany“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese  www.abctech.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
 

1.2. Tyto Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.abctech.cz (dále jen „Webová stránka“)jakož i další související právní vztahy. Obchodní podmínky jsou spolu s odstoupením od kupní smlouvy uveřejněny na internetové adrese www.abctech.cz.
 

1.3.Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách mají shodný význam ve všech smluvních dokumentech Prodávajícího souvisejících s Kupní smlouvou, není-li v některém z nich výslovně uvedeno jinak.
 

1.4. Kupující výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření Kupní smlouvy byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít Kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Webové rozhraní obchodu. Odesláním objednávky ze strany Kupujícího, potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího a uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej. Případné náklady vzniklé v souvislosti s použitím prostředku komunikace na dálku hradí Kupující ze svého.
 

2. Uživatelský účet
 

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“) může Kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny nezbytné údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, v opačném případě odpovídá za škodu, kterou tím Prodávajícímu způsobí.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší jakoukoli svou povinnost z Kupní smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek, které tvoří její nedílnou součást).

2.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

3. Uzavření kupní smlouvy
 

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení jednotlivých cen. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Tyto Obchodní podmínky jsou tedy výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím. Navrhovatelem uzavření Kupní smlouvy je Kupující, který odešle Prodávajícímu návrh na uzavření smlouvy podle Občanského zákoníku. Pokud Prodávající návrh Kupujícího přijme, dojde mezi Smluvními stranami k uzavření Kupní smlouvy.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o konečných nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to pouze pro případ, kdy se místo dodání zboží nachází na území České republiky. V případě doručování do zahraničí si Prodívající vyhrazuje právo stanovit cenu za poštovné a balné individuálně bez ohledu na cenu poštovného a balného pro vnitrostátní dopravu.

3.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. typu a množství objednávaného zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží, zejména poštovné a balné (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to zejména s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Odesláním Objednávky Kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito Obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo, v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Kupujícího. Kupující s tímto způsobem s uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí.

3.7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

3.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 

4. Cena zboží a platební podmínky
 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Piletická 55/36, 500 03, Hradec Králové (dále jen „Provozovna“);
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 107-369500267 / 0100, vedený u společnosti  Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU nebo AGMO;
 • bezhotovostně platební kartou;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen platbu kupní cenu zboží řádně identifikovat variabilním symbolem platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky v plné výši na účet Prodávajícího. Kupující souhlasí, že platby zaslané bez variabilního symbolu či s chybnou variabilním symbolem jsou považovány za uhrazené až od okamžiku jejich identifikace.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména, nikoli však výlučně, v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu nejpozději do 15 dnů po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího.
 

5. Odstoupení od kupní smlouvy
 

5.1. Byla-li Kupní smlouva uzavřena distančním způsobem za použití prostředku komunikace na dálku (mimo prostory obvyklé k podnikání Prodávajícího) a je-li Kupující spotřebitelem (tj. fyzická osoba – nepodnikatel) a nejedná-li se o některý z případů uvedených v ust. § 1837 Občanského zákoníku, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

5.2. Odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen zaslat písemně buď na adresu Provozovny Prodávajícího či elektronicky na adresu info@abctech.cz, a to buď volnou formou, nebo za použití formuláře pro odstoupení od smlouvy, který tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek. Odstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, zboží, které od Prodávajícího obdržel. Prodávající v takovém případě vrátí Kupujícímu peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží (odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, které Prodávající v době odeslání Objednávky Kupujícím nabízel), a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžité plnění dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal. . Kupující bere na vědomí, že náklady na odeslání zboží zpět Prodávajícímu nese Kupující ze svého.

5.3. Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu škodu představovanou snížením hodnoty zboží z důvodu, že s ním bylo Kupujícím nakládáno jinak, než bylo nezbytné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží.

5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, přičemž tento nárok je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

5.5. Smluvní strany sjednávají a Kupující výslovně souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to až do okamžiku převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu, a to bez zbytečného odkladu způsobem, kterým byla tato Kupujícím zaplacena. Sdělil-li Kupující Prodávajícímu číslo účtu, je Prodávající povinen částku odpovídající kupní ceně vrátit Kupujícímu na tento účet.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele.
 

6. Přeprava a dodání zboží
 

6.1. Způsob doručení zboží určuje před odeslání Objednávky Kupující, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak.

6.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující při dodání povinen zboží převzít. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat po Kupujícím náhradu nákladů, které mu v souvislosti se zabalením a odesláním zboží vznikly. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající Kupní ceně objednaného, avšak nepřevzatého zboží.

6.3. Kupující je rovněž povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s dodatečnou volbou změny způsobu doručení.

6.4 Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na věci předáním zboží k přepravě prvnímu dopravci.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemá Kupující povinnost zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.6. Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány a byl-li s nimi Kupující seznámen.
 

7. Odpovědnost za vady, záruka
 

7.1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s Kupní smlouvou“ nebo „Vada“) a jedná se o nepodstatné porušení Kupní smlouvy, má Kupující právo požadovat, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, nebo aby Kupujícími poskytl přeměřenou slevu. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o Rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo Rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.  Je-li Rozpor s Kupní smlouvou podstatným porušením Kupní Smlouvy, má Kupující právo požadovat odstranění Vady dodáním nové věci nebo opravou věci, poskytnutí přiměřené slevy nebo má možnost od Kupní smlouvy odstoupit. Kupující musí zvolené právo z vadného plnění Prodávajícímu sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení Vady, jinak má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud Prodávající neprokáže opak.

7.4. Neoznámil-li Kupující Vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou Vadu, platí totéž, nebyla-li Vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po převzetí věci.

7.5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za Vady lze uplatnit na adrese Provozovny: ABCtech s.r.o., Piletická 55/36, Hradec Králové, 500 03. Za okamžik uplatnění práva z Vad se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.
 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží na základě Kupní smlouvy okamžikem úplného zaplacením kupní ceny.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za nezaviněné chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5. Dostane-li se Kupující, který není spotřebitelem, do prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním souvisejícím s Kupní smlouvou, vzniká mu povinnost uhradit Prodávajícímu plynoucí smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky, a to za každý, byť jen započatý dne prodlení. Smluvní pokuta je splatná následující kalendářní dnem po dni, v němž povinnost k jejímu zaplacení vznikla. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo Prodávajícího požadovat po Kupujícím náhradu škody z titulu porušení zajišťované povinnosti.
 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího Prodávajícím se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Osobními údaji Kupujícího se pro účely Kupní smlouvy rozumí tyto údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a místa dodání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, emailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“).

9.3. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající při své činnosti shromažďuje, zpracovává a uchovává Osobní údaje Kupujícího v souladu s právním řádem České republiky. Osobní údaje Prodávající zpracovává za přesně stanoveným účelem, a to v souvislosti se zpracováním aktuální i budoucí Objednávky Kupujícího, jakož i pro zasílání obchodních sdělení (dal-li k tomu Kupující souhlas).

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při Objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně zpracovávaných Osobních údajů.

9.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající může zpracováním Osobních údajů pověřit třetí osobu – zpracovatele. Kupující souhlasí s tím, aby byly jeho Osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty dopravci určenému k přepravě zboží na základě Kupní smlouvy.

9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že je oprávněn svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

9.7. Zjistí-li Kupující, že Prodávající zpracovává Osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, má právo požádat Prodávajícího o vysvětlení, a dále má právo požádat Prodávajícího o odstranění takového stavu (zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace Osobních údajů). Nevyhoví-li Prodávající žádosti Kupujícího o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle tohoto odstavce, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím nebo službami Prodávajícího na Elektronickou adresu Kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho koncové zařízení (osobní počítač či elektronický přístroj s obdobnými funkcemi). V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies v koncovém zařízení Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 

11. Doručování
 

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno především na Adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.
 

12. Závěrečná ustanovení
 

12.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vztahy založené Kupní smlouvou se řídí právem České republiky. Smluvní strany dále sjednávají, že pro projednání případných sporů z Kupní smlouvy jsou příslušné soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem je, v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, obecný soud Prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

12.5. Je-li Kupující spotřebitelem, je oprávněn při řešení sporů z Kupní smlouvy využít České obchodní inspekce jako obecného subjektu pro řešení sporů podnikatele se spotřebitelem, když veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/, a spotřebitel v tomto důsledku může ponížit náklady vzniknuvší na jeho straně v případě sporu s Prodávajícím.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: fakturační adresa Nerudova 742, 552 03  Česká Skalice, adresa elektronické pošty info@abctech.cz, telefon 739629040.
 
V České Skalici dne 1.1.2017
Jednatel společnosti ABCtech s.r.o.

Contact us!

491 041 044